Το μοντέλο της «Αντεστραμμένης τάξης» για την διδασκαλία των Μαθηματικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω STEM δραστηριοτήτων.

Η παρακάτω Διπλωματική Εργασία με θέμα “Το μοντέλο της «Αντεστραμμένης τάξης» για την διδασκαλία των Μαθηματικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσω STEM δραστηριοτήτων” εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών» της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε).

Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τα οφέλη του μοντέλου της «Αντεστραμμένης τάξης» σε συνδυασμό με τη χρήση STEM δραστηριοτήτων. Το “STEM” (Science, Technology, Engineering and Mathematics) αποτελεί μια νέα προσέγγιση διδακτικής των φυσικών επιστημών με στόχο την ενίσχυση της ανακαλυπτικής – διερευνητικής μάθησης, ώστε να επιτυγχάνεται η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευομένων στην εύρεση της λύσης ενός πραγματικού προβλήματος.

Η νέα μέθοδος δοκιμάστηκε σε μια ομάδα μαθητών ενός ομίλου 20 παιδιών της Ευαγγελικής Σχολής Νέας Σμύρνης (πειραματική ομάδα) και συγκρίθηκε με το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο που εφαρμόστηκε σε ένα αντίστοιχο δείγμα 20 μαθητών της Γ’ Λυκείου του ίδιου σχολείου (ομάδα ελέγχου). Η διδακτική ενότητα αφορούσε στην εισαγωγή βασικών στατιστικών εννοιών, όπως μέτρα θέσης και διασποράς. Στην πειραματική ομάδα το σχέδιο υλοποιήθηκε με τη χρήση της «Αντεστραμμένης τάξης» μέσω της πλατφόρμας Go-Lab, ενώ στην ομάδα ελέγχου ακολουθήθηκε το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας. Η καινοτομία που πρόσθεσε η συγκεκριμένη εργασία είναι η εφαρμογή μιας δραστηριότητας STEM μέσω του μοντέλου διδασκαλίας της «Αντεστραμμένης τάξης» χρησιμοποιώντας το ελεύθερο σενάριο της Microsoft (https://www.microsoft.com/en-us/education/education-workshop/anemometer.aspx). Η κατασκευή STEM (ανεμόμετρο) πραγματοποιήθηκε μέσα στην τάξη από την πειραματική ομάδα η οποία κατάφερε μέσω ενός μικροελεγκτή “Arduino” και τη χρήση του υπολογιστικού φύλλου EXCEL να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να συγκρίνει μετεωρολογικά δεδομένα.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διαπιστώσουμε το κατά πόσο η εφαρμογή του νέου διδακτικού μοντέλου επέφερε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Επίσης, επιχειρήσαμε να αξιολογήσουμε τις στάσεις και τις αντιλήψεις των μαθητών για τη νέα αυτή διδακτική προσέγγιση. Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων ήταν ένα τεστ επίδοσης πριν και μετά την παρέμβαση, ένα ερωτηματολόγιο απόψεων, μια λίστα ελέγχου από κριτικό φίλο και μια μη δομημένη συνέντευξη από την καθηγήτρια του τμήματος. Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η βαθμολογία της πειραματικής ομάδας, μετά την παρέμβαση, ήταν σαφώς καλύτερη από αυτή της ομάδας ελέγχου και ότι οι μαθητές έχουν θετική στάση απέναντι στη νέα διδακτική προσέγγιση. Προτείνεται να δοκιμαστεί η μέθοδος σε περισσότερα τμήματα της ίδιας ηλικίας μαθητών, για περισσότερες ώρες και σε διαφορετικούς μαθηματικούς τομείς.

Questions